Bemiddeling bij verkoop en aankoop van Nederlandse, Vlaamse en Russische schilderkunst, als ook voor taxaties en advisering
IntroductieKunstmakelaardij Ed van BommelCollectie voormalig Kunsthandel BaroqueSculpturenInfo/contact
Bemiddeling
Werkwijze
Restauratie en taxatie
Gezocht
Prijzen

 

Hieronder art. 6 Algemene Voorwaarden

Artikel 6 Tarieven
1. Opdrachtnemer zal pas met de werkelijke uitvoering van de dienstverlening starten na ontvangst van een starttarief. Dit starttarief bedraagt 5% van de taxatiewaarde van het aan te kopen c.q. te verkopen kunstwerk, met een minimum van € 250 excl. BTW en dient te worden voldaan op rekeningnummer NL10 RABO 0362 5082 75 tnv Baroque te de Cocksdorp.
Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een financiële vergoeding, een honorarium, verschuldigd, vermeerderd met 2.5% daarover als kantoorkosten.

Bij verkoop van een kunstwerk zal dit honorarium bestaan uit een percentage van de gerealiseerde verkoopprijs.
Bij een gerealiseerde verkoopprijs tot € 5000 bedraagt het honorarium 10% van de verkoopprijs, met een minimum van € 300, tussen de € 5000 en € 15000 bedraagt deze 8%, tussen € 15000 en € 50000 bedraagt deze6% en boven de € 50000 bedraagt deze 5%. Over het honorarium wordt omzetbelasting berekend (BTW).

Bij aankoop van een kunstwerk wordt het honorarium berekend op basis van de werkelijk aan de dienstverlening bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief van € 60, met een minimum van € 250, vermeerderd met de dan geldende omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen.

Voor taxaties, onderzoek en overige werkzaamheden gelden eigen tarieven welke vooraf besproken dienen te worden.Eventuele kosten betreffende het volgrecht zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.
2. Daarnaast worden extra kosten van welke aard dan ook, gemaakt ter uitvoering van de opdracht, apart in rekening gebracht. Deze kosten zullen door opdrachtnemer aan opdrachtgever bij factuur in een kostenstaat worden overlegd.
3. Partijen kunnen, mits met wederzijds goedvinden, een andere wijze van betaling voorstaan. Deze wijze wordt schriftelijk, in de overeenkomst, bevestigd.
4. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Het ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. De opdrachtgever dient alle voorschotten bij wege van vooruitbetaling aan opdrachtnemer te voldoen, bij gebreke waarvan deze gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten, zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor enige schade die daardoor ontstaat.


IntroductieKunstmakelaardij Ed van BommelCollectie voormalig Kunsthandel BaroqueSculpturenInfo/contact
Ed van Bommel Kunstmakelaardij, Keidelplein 13, 1795 AH de Cocksdorp, 0222 316448, mobiel 0630308303, info@baroque-art.nl , all rights reserved 2011-2013